מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
19-2019 הודעה ותנאי מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים 28/08/2019

עבור לארכיון המכרזים