הועדה המקצועית התכנסה למס' ישיבות והחליטה על מתן קריטריונים למתן תמיכות להלן נוהל תמיכות: