תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים

לדאוג לכך שכל עסק, הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995, כעסק טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ושאינו מהווה מטרד כלשהו לסביבה.
היחידה לרישוי עסקים מטפלת ומפקחת על עסקים בתחומה של הרשות המקומית.
ועומדת לשירותכם למתן מידע לפתיחת עסק וניהולו.

 
 
מטרות חוק רישוי עסקים
  •  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  •  בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
  •  בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
  •  שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה
  •  קיום דיני תכנון ובניה ושירותי כבאות
 

בעל עסק נכבד,

המועצה האזורית חבל מודיעין מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק ע"מ להגן על הציבור הרחב.

מחלקת רישוי העסקים במועצה, מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז המטרה ולקדם את העסקים בחבל מודיעין בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והותיקים במתן הסברים והדרכה מחד ואכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.

חשיבות רישיון העסק

קבלת רישיון העסק הוא תהליך, שנועד לשמור על טובת הציבור כגון: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים,הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות.

לפני פתיחת העסק

חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתכוח תואם את דרישות החוק בכדי למנוע מצב בו יושקעו כספים ויתברר כי לא ניתן להוציא רישיון במסגרת החוק.
בטרם רכישה או השכרה של עסק ולפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם. בהתאם למידע הקיים בתיק העסק תוכל מחלקת רישוי עסקים לעדכן אותך האם צפויות בעיות כלשהן בקבלת הרישיון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש.

מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק בהקדם האפשרי