"מחזיק" – אדם ו/או יישות משפטית ו/או תאגיד  ו/או כל גוף אחר הזכאי ו/או רשאי להחזיק בכל אופן שהוא בנכס, לרבות מחזיק משמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל.

על בעל הנכס ו/או המחזיק חלה החובה לדווח לרשות בכתב על כל שינוי המתבצע בנכס במקרה של חילופי דיירים. כל עוד לא נתקבלה הודעה בכתב על השינוי, תשלומי המסים הינם באחריותו המלאה של בעל הנכס.

 

נהלי פנייה:

יש להפנות את הפניה אל מחלקת הגביה בצירוף המסמכים הבאים:

  • העתק חוזה השכירות / מכר כולל מועדי תחילת השכירות וסיומה
  • פרטי המחזיק: צילום ת"ז ו/או חברה פרטית ו/או תאגיד וכדומה
  • קריאת מד המים ביום חילופי הדיירים
  • חילופי חברה פרטית, תאגיד וכדומה - יש להציג אישור רו"ח המוכיח כי החברה פעילה

למעבר לטופס מקוון של שינוי שם משלם ארנונה לחצו כאן