חוק חופש המידע נחקק בשנת תשנ"ח – 1998, החוק בא להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית.

עפ"י החוק "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה".

"קבלת מידע" לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

לצורך יישם החוק ימונה ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור ועל יישום הוראות החוק.

עפ"י הוראות החוק סעיף 5 (א) "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילות ותחומי אחריותה והסר על תפקידיה וסמכויותיה, הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד".

בהמשך לסעיף 18 בחוק נקבעו אגרות לקבלת מידע, סכום האגרות משתנה מעת לעת עקב שינויי מדד המתפרסם בקובץ תקנות מטעם משרד המשפטים.

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) התשנ"ט – 2009 מטילות חובה על הרשות הציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שברשותה, מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או הושלכו לסביבה, ותוצאות מדידת רעש ריח וקרינה שלא ברשות היחיד.

 

הממונה על חוק חופש המידע- מורן ארואסטי סעדון

ניתן לפנות לקבלת מידע למייל morana@modiin-region.muni.il

את האגרה ניתן לשלם בלינק המצורף: https://www.paykal.co.il/mregion/product/informationtoll/

קישורים 

חוק חופש המידע- משרד המשפטים

אגרות

טופס בקשה לקבל מידע.pdf