בקשה להישפט

בקשה להישפט מוגשת בהתאם להוראת סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב, התשמ"ב – 1982.
אם ברצונך להישפט על העבירה בבית משפט, עליך להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס.
לנוחיותך, האמצעים להגשת טופס בקשה להישפט: 

  1. באמצעות טופס מקוון – ללא תור וללא המתנה! להורדת הטופס לחץ כאן
  2. באמצעות טופס מודפס שישלח בפקס (למספר המופיע מטה)
  3. .באמצעות טופס מודפס שישלח בדואר לאגף החנייה (בכתובת המופיעה מטה).
  4. במשרדי אגף החנייה

שים לב! לבקשה להישפט יש לצרף את המסמכים כמפורט בהמשך..

מסמכים נדרשים:
עותק מצולם/ קובץ סרוק של הודעת תשלום הקנס.
עותק מצולם/ קובץ סרוק של ספח תעודת הזהות.
מסמכים המאמתים את טענות הפונה (אם קיימים).

דגשים למילוי הבקשה:
חשוב לציין במסגרת מכתב הבקשה:

  1. פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות מלא כתובת וטלפון.
  2. מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.
  3. חתימה על הבקשה.

שים לב! פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל