הועדה מודיעה כי עלה הצורך בדיון מחודש בתכנית הבינוי של מבוא מודיעים אשר תועלה לדיון באחת מישיבות הועדה הקרובות .

לדבר יש משמעות על התכנון הפרטני של בתי המגורים

לשאלות והבהרות להמשך תכנון יש להמתין לתכנית בינוי מעודכנת שתפורסם באתר הוועדה.