הננו להביא לידיעת ההורים, כי קייטנה פרטית, הינה עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 וחוק הקייטנות רישוי ופיקוח, התש"ן – 1990.

  1. לא ינהל אדם קייטנה אל אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים.
  2. לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור לכך גם מאת מי ששר החינוך הסמיך אותו לכך.

לפיכך, מתבקשים ההורים להקפיד לפני רישום ילדיהם לקייטנה שבידי הבעלים יש רישיון בר תקף של הרשות המקומית להפעלת הקייטנה.