חתימה על ויתור סודיות

 

הנני מאשר/ת בזאת לצוות המועדונית לקבל מצוות בית הספר בו לומד/ת בני/בתי המשתתף/ת במועדונית מידע לימודי, כמו גם להעביר מידע לימודי רלוונטי לביה"ס בכל הקשור לפעילות הלימודית של בני/בתי. ולראייה באתי על החתום

Browser not supported