נוהל לפתיחת קייטנות בחבל מודיעין:

קייטנות ומחנות נוער טעונים ברישיון עסק עפ"י פריט 7.8 לצו רישוי עסקים.
קיום קייטנה מותנה באישור של המועצה האזורית וגורמים נוספים, משרד החינוך, משרד הבריאות(ראה חוזר מנכ"ל),כיבוי אש, קב"ט.
המבקש לפתוח או לקיים קייטנה נדרש לפנות למדור רישוי עסקים ולקבל את כל ההנחיות והדרישות לקיום קייטנה בהתאם להוראות החוק.
מומלץ להורים לפני רישום ילדיהם לקייטנה לבדוק במדור רישוי עסקים באם הקייטנה מאושרת ע"י כל הגורמים ופועלת ברישיון עסק.
למידע והסברים משרד החינוך- חוזר מנכ"ל.

לידיעת מפעילי הקייטנות:

כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות ו/או פרטיות מחויבים בהוצאת היתר פדגוגי ממנהל חברה ונוער במשרד החינוך, כחלק מדרישות חוק הקייטנות.
שימו לב! מפעיל קייטנה הפועל ללא רישיון עסק צפוי לנקיטת אמצעים משפטיים לרבות צו סגירה של הקייטנה.
בברכת חופשה בטוחה ומהנה למען ילדינו