שלב א' - מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה:

1.  חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה.
      זכור! "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!

2. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
     א. כתובת מדויקת של העסק,גוש,חלקה,מגרש וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
     ב. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל', פקס וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.
     ג. * לגבי תאגיד - השם המלא של התאגיד (כולל מספר תעודת זהות או חברה מלא)
        * סוג העסק וכינויו המסחרי ופרטים מפורטים על מקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים 

מיקום העסק במבנה.
* פרטי כל הבעלות בחברה ובעסק (ת"ז, כתובת פרטית, טלפונים).
* חתימת בעלי העסק המורשה/ים. חותמת של החברה במקרה של חברה בע"מ.
* תאגיד, המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האישיים הרשאים לחתום בשם התאגיד. ואישור על רישום החברה ברשם החברות ומספרה.
* הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כוח כחוק מאור על ידי עו"ד.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
2. מחלקת רישוי עסקים , תפנה את בעל העסק לוועדה לתכנון והבניה לבדיקה של ההיתר הקיים למבנה, והאם הפעילות המתבקשת תואמת את ההיתר הקיים או אם יש צורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינויי יעוד או ל- "שימוש חורג" עלפי חוק התכנון והבנייה.
3. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות היתרי פעילות בלילה.
4. בעיות רישוי צפויות. כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים, וכדו'.
5. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
6. רטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון: תוכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

שלב ב' הגשת הבקשה ותשלום אגרה:

על המבקש להגיש למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול:
1. מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.
     אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעי למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963.
2.  מסמכי חברה – תעודת חברה, מנהלי חברה
      מחלקת לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים). 

הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג' בחינת הבקשה:

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי מחלקת רישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

שלב ד' העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור:

הבקשה מועברת על ידי המחלקה לרישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
הערה: כל גורם מאשר/ נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות. 

שלב ה' בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני:

מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.
תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.
תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' הנפקת רישיון עסק/היתר זמני:

לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מגורי האישור הרלוונטיים , מחלקת רישוי עסקים תנפיק רישיון עסק/היתר זמני. היתר זמני יינתן במידה ואחד מגורמי האישור נתן אישור לתקופת זמן מוגבלת.
לאחר הנפקת הרישיון /היתר הזמני ראש הרשות יחתום על הרישיון.
כשהרישיון/היתר הזמני מוכן וחתום יגיע בעל העסק/מורשה חתימה מטעמו למחלקת רישוי עסקים ויחתום על רישיון/היתר הזמני בצרוף חותמת של החברה וייקח את  הרישיון/היתר הזמני.

הערות:

רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורים של נותני האישור והגורמים הנוספים.