הודעת תשלום קנס (דוח חלון):
הודעה על עבירת חנייה המוצמדת לרכב ומופנית אל הנהג / בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.
על פי חוק הסדר הפלילי, יש לשלם את הקנס תוך 90 ימים מיום הפקת הודעת תשלום הקנס,
ועד לא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

הודעת תשלום קנס (בדואר רשום)
הודעה על עבירת חנייה נשלחת באמצעות דואר רשום (ללא אישור מסירה)
הודעה זו נשלחת אם הקנס שנקבע בדוח החלון לא שולם במועדו
ולא הוגשו בגינו בקשה לביטול או כל בקשה להישפט תוך אותו מועד.
על פי חוק הסדר הפלילי, נדרש לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מתאריך ההודעה,
לא מעבר ליום האחרון שצוין על גבי ההודעה.

דרישה ראשונה לתשלום חוב בגין קנס/ות חנייה
דרישה הנשלחת בהתאם לסעיף 4 לפקודת המיסים (גבייה) אם לא שולם הקנס.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ם, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.
על פי הדרישה יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.

דרישה שניה לתשלום חוב בגין קנס/ות חנייה – התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה
דרישה הנשלחת בהתאם לסעיפים 4 ו-5 לפקודת המיסים (גבייה), אם החוב המפורט בדרישה הראשונה לא שולם.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ים, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה מצטברות.
יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בדרישת התשלום.
אי תשלום חוב זה יגרור נקיטת הליכי גבייה והוצאה לפועל.

גביית קנס שלא שולם במועד
על פי החוק, קנס שלא שולם במועד – יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גבייה).
פקודת המיסים (גבייה) מתירה לגבות את החוב, בין היתר, באמצעות עיקול רכב, עיקול מטלטלין ועיקול חשבונות בנק.