ליאור מלמד
ליאור מלמד: מבקר המועצה
טל: 03-9728936
פקס: 03-9728937
נייד: 0544-662661
 

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח פקודת העיריות. לפי סעיף 170א. לפקודת העיריות.

א.תפקידי המבקר:

  1.  לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
  2. לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
  4. לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

ב.הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר";

ג. בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת –

  1. על פי שיקול דעתו של המבקר;
  2. על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
  3. על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
  4. המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".