תוקפו של הרישיון מצוין בגוף הרישיון. תאריך התוקף נקבע עפ"י חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, בהתאם לסוג העסק. מחלקת רישוי עסקים תפעל באופן יזום לחידוש הרישיון ע"י פנייה לגורמי הרישוי הרלוונטיים. עם קבלת אישור גורמי הרישוי, יישלח לעסק רישיון חדש עם עדכון תאריך תוקף הרישיון.