השגה וערר על שומת ארנונה

 

בהתאם לקבוע בחוק רשאי "מחזיק" בנכס להגיש למנהל הארנונה השגה בטענה שבהודעת החיוב נפלה טעות באחד מאלה: אזור, סוג בנין, שימוש, שטח החיוב, זהות המחזיק ו"בעל השליטה". החוק קובע כי השגה ניתן להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת החיוב לשנה השוטפת, ומנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 ימים מיום קבלתה בעירייה. הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי לערער עליה בכתב בתוך 30 ימים בפני ועדת הערר. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים. לפירוט נוסף ראה חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו-1976.

יו"ר הועדה: עו"ד יעקב צפריר 

העברת החומרים לועדת ערר תעשה באמצעות הדוא:ל:   arar@modiin-region.muni.il 

שימו לב ♥ העברת כתבי דין במסירה למזכירת הועדה ימית איטח ולא באמצעות תיבת הדואר.

יש להגיע לבניין המועצה רח' מודיעים 10, שהם