hevelmodiin-fb-winter 3

היערכות המועצה לקראת החורף

כמידי שנה ישנה חשיבות רבה לביצוע הערכות מקדימה לפני בו הגשמים.

עובדי מחלקת התחזוקה באגף המוניציפאלי, ביצעו מספר פעולות מנע והכנה להתמודדות מול מזג אויר קיצון.

  • בוצעה עבודת גיזום עצים בכלל יישובי החבל שמטרתה מניעת מפגעים עתידיים כחלק מההכנה לחורף.
  • בוצעו עבודות פתיחת תעלות ניקוז וניקוי קולטנים.
  • בוצעה עבודת השלמת מצעים ותיקוני שוליים.
  • בוצעה עבודת תיקוני אספלט וסגירת בורות.
  • בוצעו ניקויי מרזבים בכל מבני המועצה.
  • בתחום החשמל – בוצעו עבודות יזומות של הדלקה וכיבוי מרכזיות בשעות היום לטובת איתור תקלות ובדיקת מרכזיות למניעת ניתוקים עתידיים.

האגף המוניציפאלי ממליץ לתושבי החבל לדאוג לניקוי מרזבים, גגות ווידוא כי פתחי הניקוז הסמוכים למקום מגוריכם הינם תקינים.

בנוסף מומלץ לחזק דודי שמש, אנטנות וחפצים אחרים הנמצאים בחצרות.

בתקווה לחורף שקט ללא תקלות.

לכל שאלה / תקלה/ מוקד המועצה זמין עבורכם  3106*