הגשת תוכנית מפורטות/מתאר תוגש במשרדי הועדה בימי שני בין השעות 08:30-10:30 במשרד סגנית מהנדס הועדה הגב' תמי דותן.

מועדי ועדת משנה לשנת 2019

לנוהל יזמים ומתכננים לחץ כאן 

הודעה לציבור בענין שינוי דרישות רמ"י על הגשת בקשות להיתר

לקבלת מועדי ועדות משנה שנקבעו לשנת 2018 לחץ כאן

חברת כביש חוצה ישראל - עבודות בתחום מחלף גבעת כח להודעה לפי סעיף 261 ד'  לחוק התכנון והבניה 

נבקש לעדכן את הציבור כי התקבל במשרדי הוועדה טופס 261 לחוק תכנון ובנייהמידע לגבי הגשות בקשות למידע להיתר במערכת המקוונת 

החל מתאריך 1/2/15 חובה על כל מגיש בקשה להיתר בניה לצרף לבקשה דף מידע תכנוני.

את דף המידע התכנוני ניתן לקבל במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין.

לצורך קבלת דף המידע התכנוני, על המבקש להגיש מפת מדידה מעודכנת עד חצי שנה, והוכחת בעלות במקרקעין (נסח טאבו או הסכם פיתוח) ,
או כל מסמך אחר המצביע על הזכויות במקרקעין, שעליו מתבקש המידע התכנוני.

מתן המידע כרוך בתשלום וישולם בעת הגשת הבקשה למידע.

בברכה,

לאוניד גינזבורג

מהנדס הוועדה