מגיש תוכניות נכבד ! 
להלן הנחיות להגשת תוכניות לניהול עסק )תוכנית סניטרית( שמטרתן להביא את המידע הדרוש להגשת התוכניות בצורה נכונה .

כללי:

הרשיון לעסק כפוף לתוכנית מאושרת ותכנית זאת חייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תוכנית חדשה )תוכנית שינויים( , התוכנית כוללת את החלקים הבאים
טופס ריכוז נתונים

 

תרשים סביבה

התרשים יהיה בקנה מידה 1250:1 בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון. יש לסמן לפחות 3 רחובות הסמוכים לעסק או במידה ואין רחובות לסמן את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכד'. מומלץ להשתמש במפות מעודכנות שנמצאות בחדר 350.
 

תרשים המגרש

תרשים המגרש יהיה בקנה מידה 250:1( או 500:1 בעסקים גדולים(, זהו תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על ידי מודד מוסמך ומשקף את השטח הבנוי והלא בנוי.
בחלקה יש לסמן את היקף )קונטור( של העסק בקו מודגש. את השטח הבנוי של העסק יש לקווקו .
אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. לסמן תרשים כללי של הביוב השפכים עד לנקודת חיבורו לביוב העירוני או לביוב מקומי )בור סופג(. אם לעסק שירותים משותפים לעסק אחר, יש לסמן את מיקום השירותים. בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק. יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו. יש לסמן מיקום בלוני גז.
בעסקים הטעונים סידורים לאנשים בעלי מוגבלויות על פי חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 יש להוסיף תרשים נגישות .
 

תוכנית העסק

תוכנית העסק תהיה בקנ"מ 100:1 ולפחות עם 2 חתכי אורך ורוחב בקנ"מ 100:1 ומס' הקומות מעל ומתחת לעסק, יש להעביר חתך דרך השירותים . יש לסמן סידורי כיבוי אש בתוכנית. אם העסק או חלקו מהווה "שימוש חורג" יש לסמן את היקף שימוש חורג בקו מודגש.
 

תוכניות לבתי אוכל , מרכולים ועסקי לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם 

תוכניות אלו יכללו בנוסף לאמור בסעיף 1 גם תוכניות המטבח אזור הגשה ומחסן בקנ"מ 50:1 עם סידור פנים, תוכניות אלו יש להגיש ב- 6 עותקים. בתוכניות יסומנו מפריד השומן , מתקן מערכת סינון או ארובה קיימת וסידורי אשפה כולל נפח המיכלים ומיקומם.