כפי שפורט לעיל, חייב כל עסק לקבל את האישורים מאת הגורמים הרלוונטיים, בהתאם למהות העסק. חובה לבצע את דרישות הגורמים השונים בהקדם האפשרי ולדווח להם על ביצוע דרישותיהם, על מנת לקצר את ההליכים לקבלת הרישיון.
 
אם אחד הגורמים נמנע מלהתיר את מתן הרישיון, תינתן על כך הודעה מאת מחלקת רישוי עסקים ו/או ישירות מאת הגורם עצמו. הודעה זו יכולה להיות סירוב למתן הרישיון ו/או התניה כלשהי. בעל עסק אשר קיבל הודעה כאמור, מתבקש לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לקבל הסברים על הסיבה המעכבת את מתן הרישיון או על השינויים אותם הוא נדרש לבצע, כדי לאפשר את המשך הטיפול בבקשה