שפ"ע של פעילויות בישובים

ראשי >שפ"ע>שפ"ע של פעילויות בישובים
רציונל התוכנית
האגף המוניציפאלי פועל ביישובי המועצה בהתאם לתכנית עבודה מקושרת תקציב הנקבעת ע"י המועצה ובהתאם לצרכים העולים בשטח.
מטרתה של הכנת התכנית לשנת השפ"ע הינה כפולה:
ביצוע פרויקטים ייעודיים אשר ביצועם לא יכול להיעשות מהתקציב השוטף של האגף – לצורך שיפור ושדרוג סביבת המגורים
מיקוד הנושאים השוטפים בהם עוסק האגף במסגרת הטיפול השוטף ע"י מחלקות האגף תוך מיקוד הנושאים, בהתאם לסדרי העדיפות אשר נקבעים יחד עם וועדי הישובים
הסכום אותו אישרה מליאת המועצה עומד על כ-40,000 ₪ לכל ישוב כתקציב נוסף (כמיליון ₪ סה"כ) אליו יתווסף תקציב דומה לפחות, אותו יעמיד הישוב לטובת ביצוע התכנית. התקציב הנוסף מהווה בסיס לתקציב ייעודי מתמשך אשר יאפשר ביצוע תכניות ארוכות טווח.
כמו כן תיעול וייעול התקציב האגפי השוטף אשר ינותב לביצוע פעולות בהתאם לסדרי העדיפות שנקבעו בתכנית העבודה.
 
עיקרי התוכנית
סיור והכרת צרכי הישובים לעומק ויצירת ממשקי פעולה
בניית תכנית מקושרת תקציב ומקושרת תכנית עבודה מועצתית, תכנית רב שנתית אשר תבוצע בהתאם לסדרי עדיפויות רב שנתיים.
קביעת מפגשים קבועים אחת לרבעון בין יו"ר ועד מקומי או מי מטעמו ומנהל אגף מוניציפאלי ליצירת ממשקי עבודה משותפים וקבועים
ביצוע סקר יישובי כולל לאיתור בעיות הבטיחות וביצוע תכנית עבודה בהתאם לטיפול בהם
הכשרת נאמני בטיחות יישוביים אשר יעברו קורס במועצה.
קביעת ימי שפ"ע – יום לכל ישוב בשנת העבודה הנוכחית לביצוע עבודה קהילתית משותפת ורתימת תושבי הישוב לשיפור סביבת המגורים ושדרוג חזות הישוב. הכנת התכנית ותכנון היום ייעשו ע"י הישוב ואנשיו בשיתוף האגף.
ביצוע פרוייקט יישובי מתוך סל: פריסת משטחי גזם, שילוט רחובות, מסתורי פחים או כל פרוייקט אחר שיעלה ע"י הישוב ויאושר במועצה