הודעות מאגף הנדסה

ראשי >אגף תכנון והנדסה>הודעות מאגף הנדסה


הגשת תוכנית מפורטות/מתאר תוגש במשרדי הועדה בימי שני בין השעות 08:30-10:30 במשרד סגנית מהנדס הועדה הגב' תמי דותן.לנוהל יזמים ומתכננים לחץ כאן

הודעה לציבור בענין שינוי דרישות רמ"י על הגשת בקשות להיתר

——————————————————————————————————————————–

מידע לגבי הגשות בקשות למידע להיתר במערכת המקוונת

* החל מתאריך 1/2/15 חובה על כל מגיש בקשה להיתר בניה לצרף לבקשה דף מידע תכנוני.

את דף המידע התכנוני ניתן לקבל במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין.

לצורך קבלת דף המידע התכנוני, על המבקש להגיש מפת מדידה מעודכנת עד חצי שנה, והוכחת בעלות במקרקעין (נסח טאבו או הסכם פיתוח) ,
או כל מסמך אחר המצביע על הזכויות במקרקעין, שעליו מתבקש המידע התכנוני.

מתן המידע כרוך בתשלום וישולם בעת הגשת הבקשה למידע.
 
בברכה
 
לאוניד גינזבורג
 
מהנדס הוועדה


הגשת תוכנית מפורטות/מתאר תוגש במשרדי הועדה בימי שני בין השעות 08:30-10:30 במשרד סגנית מהנדס הועדה הגב' תמי דותן.לנוהל יזמים ומתכננים לחץ כאן

הודעה לציבור בענין שינוי דרישות רמ"י על הגשת בקשות להיתר

——————————————————————————————————————————–

מידע לגבי הגשות בקשות למידע להיתר במערכת המקוונת

* החל מתאריך 1/2/15 חובה על כל מגיש בקשה להיתר בניה לצרף לבקשה דף מידע תכנוני.

את דף המידע התכנוני ניתן לקבל במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין.

לצורך קבלת דף המידע התכנוני, על המבקש להגיש מפת מדידה מעודכנת עד חצי שנה, והוכחת בעלות במקרקעין (נסח טאבו או הסכם פיתוח) ,
או כל מסמך אחר המצביע על הזכויות במקרקעין, שעליו מתבקש המידע התכנוני.

מתן המידע כרוך בתשלום וישולם בעת הגשת הבקשה למידע.
 
בברכה
 
לאוניד גינזבורג
 
מהנדס הוועדה