רשות החניה

אשר תם
מנהל רשות החנייה
מנהלת אכיפה:עינב אבוחצירא
מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 13:00
מזכירת רשות החנייה: ליטל משה
טלפון: 03- 3732900   פקס: 3732901   דוא"ל: parking@modiin-region.muni.il
 
כתובת למשלוח דואר: עמק איילון 161, שהם
מיקוד 6085000 ת.ד. 925
ח.פ.: 511413932


תקנון תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

הסבר כללי:
הסדרי חנייה ואכיפתם במועצה האזורית חבל מודיעין מוגדרים בחוק עזר לחבל מודיעין
(העמדת רכב והחנייתו), התשע"ג- 2012.

הודעת תשלום קנס – הודעה בהתאם לסעיף 228 מתוך חוק סדר הפלילי נוסח משולב,
התשמ"ב – 1982, בשל עבירת חנייה.

בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את עבירת החנייה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל
ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.


ניתן לצפות בפרטי הודעת תשלום הקנס באופן מקוון

» סוגי הודעות ודרישות לתשלום
פירוט המקרים בהם נשלחת הודעה או דרישה לתשלום, אופן קבלת ההודעה ומועד אחרון לתשלום
הקנס. לפרטים לחץ כאן

» לפירוט אפשרויות תשלום לחץ כאן


» בקשה לביטול קנס
למידע על בקשה לביטול קנס – פירוט האמצעים להגשת בקשה, מסמכים נדרשים ודגשים למילוי
הבקשה לחץ כאן


» הצהרה על כתובת