אגף הכספים

ג'קי להב
גזבר המועצה
מזכירות האגף: חלי סלה
טלפון: 03-9722852  פקס: 03-9722829  דוא"ל: heli@modiin-region.mun.il
 

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק הטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר. גזבר המועצה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של הרשות, ובין השאר על הכנת הצעת תקציב רגיל ותקציבים בלתי רגילים (פתוח). הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות, התקציביים והכספיים, הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

תקציב המועצה לשנת 2018